CHOSHI

【CHIBA CHOSHI・Gift Shop】
Choshi Electric Railway Nure-senbei Station (Souvenir Shop)

【CHIBA‧CHOSHI Sushi Shop】
Kikaku Sushi