Food

【around Narita airport / SAWARA Sta. / Japanese style teahouse】
INAE

【CHIBA‧CHOSHI Sushi Shop】
Kikaku Sushi

【CHIBA‧NARITA Unagi Restaurant】
Kawatoyo

【around Narita airport / SAWARA Sta. / Western fare】
WORDS WORTH