Area

【CHIBA CHOSHI・Gift Shop】
Choshi Electric Railway Nure-senbei Station (Souvenir Shop)

【around Narita airport / SAWARA Sta. / Gift Shop】
Shoujyo

【around Narita airport / SAWARA Sta. /Gift Shop】
Hoteiya

【around Narita airport / SAWARA Sta. / Western fare】
WORDS WORTH

【around Narita airport / SAWARA Sta. / Boat Tour 】
Burekimera